Οι πληρωμές γίνονται είτε με κτάθεση στην τράπεζα έιτε με αντικαταβολή